ออนกริด 5 กิโลวัตต์

ร้านศิริถาวร ใน จังหวัดปทุมธานี เลือกใช้ระบบจากอีฟโซลาร์ ออนกริด 5 กิโลวัตต์เช่นกัน