ระบบออนกริดขนาด 1.5 กิโลวัตต์

ระบบออนกริดขนาด 1.5 กิโลวัตต์ ติดตั้งในสวนเกษตรเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในระบบสูบน้ำ